Det Pædagogiske Notat i Faxe kommune

Siden 2018 er Faxe Kommune overgået til at anvende en digital version af det Pædagogiske Notat, som er blevet udviklet i samarbejde med Alldialogue. Det Pædagogiske Notat er et kontinuerligt redskab til at beskrive den tidlige forebyggende indsats i forhold til tilrettelægning af undervisningen for elever i folkeskolen. Skolelærerne har taget redskabet flittigt i brug og i starten af 2020 er der oprettet over 1700 Pædagogiske Notater.

Formålet med det Pædagogiske Notat

Formålet er at styrke mulighederne for, at den faglige koordinering og gennemførelse af forebyggelsesarbejdet fører til succes for eleven, og at behovet for fx underretning og visitation reduceres. I de sammenhænge, hvor det er nødvendigt at underrette eller visitere til andre tilbud, gør det Pædagogiske Notat det nemmere at formidle, hvilke undervisningsrelaterede indsatser, der har været arbejdet med i skolen.

Derudover er formålet at skabe én samlet indgang til det forebyggende arbejde og samarbejde, som kan tilgås via AULA og som brobygger meningsfuldt og metodemæssigt til den bredere tværfaglige og helhedsorienterede indsats i Familiedialog, som Faxe ligeledes anvender. Dette mindsker samtidig behovet for at lave parallelle forløb.

Ensarter formen og letter arbejdsbyrden

Udover at styrke koordineringen af den forebyggende indsats på skolerne bruges det Pædagogiske Notat til at ensarte kommunens fokus på form, struktur og evaluering. Redskabet letter arbejdsbyrden for medarbejderen og frigiver mere tid til at tale om eleverne. Det gøres fx ved at strukturere, hvad der skal håndteres af den enkelte medarbejder og hvad der kan håndteres i team. Derudover genereres automatisk et historisk overblik over elevens indsats, og der kan automatisk trækkes rapporter, der kan anvendes som referat og indstillingsmateriale til visitation.

Overblik over indsats og progression

Det Pædagogiske Notat drives af en tovholder, som er ansvarlig for at invitere andre deltagere ind i arbejdet omkring det enkelte Pædagogiske Notat – fx lærerteamet, inddragelse af leder eller på sigt inddragelse af PPR og/eller forældre. Alle faglige input samles via det Pædagogiske Notat, og der kan anvendes et simpelt skaleringssystem via Børnelinealen til at følge elevens progression og herfra justere indsatsen. Hermed sikrer det Pædagogiske Notat, at de faglige ressourcer bliver omsat og målrettet elevens behov for støtte i takt med elevens udvikling og progression. Redskabet tegner derfor et historisk billede af både den faglige vurdering af – og den gennemførte forebyggende indsats for – den enkelte elev.

Følger den enkeltes lærers behov

En stor styrke ved det Pædagogiske Notat er, at det kan anvendes efter den enkelte lærers behov, og ikke følger en lineær proces. Modulerne i løsningen kan tages i anvendelse, når læreren finder det aktuelt. Læreren kan således arbejde selvstændigt med det Pædagogiske Notat eller fleksibelt invitere andre deltagere, i det omfang læreren finder det nødvendigt, med henblik på sparring, konkrete bidrag eller orientering.

Indbygget trappetrinsmodel

Der er indbygget en trappetrinmodel i det Pædagogisk Notat, som gør det muligt under dagtilbudsloven og folkeskoleloven at sparre med hinanden som fagpersoner, samt indhente leders godkendelse digitalt, inden familien involveres.

Lægger op til team- og evt. netværksmøder

Det Pædagogiske Notat lægger op til teammøder og evt. netværks- og forældremøder, hvor mødedeltagerne på forhånd deler deres vurdering af elevens situation med hinanden, hvorefter der kan arbejdes med at udforme indsatser og aktiviteter i fællesskab. Redskabet gør det ligeledes muligt at fordele arbejdet, så det er tydeligt, hvem der har ansvar for hvad, og hvornår der følges op.

Videreformidling til ny skole

Det Pædagogiske Notat gør det nemt at overlevere oplysninger til en ny skole. Hvis arbejdet udelukkende er brugt til det undervisningsrelaterede, kan dette gøres uden forældresamtykke. Hvis læreren derimod har inddraget socialfaglige overvejelser, skal der indhentes samtykke, hvilket kan gøres nemt og hurtigt via løsningens samtykke formular, der aktiveres og automatisk sendes til forældrenes e-boks.

Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021
Adresse
Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021