Aktørinvolvering

Aktørinvolvering

En gennemtænkt kommunikationsplan fremmer aktørinvolveringen

En gennemtænkt kommunikationsplan fremmer aktørinvolveringen

En gennemtænkt kommunikations-
plan fremmer aktørinvolveringen

Når I skal i gang med at implementere løsningerne, er det en del af Alldialogues service, at hjælpe kommunen med at identificere den rette kommunikationsplan, for de indkøbte løsninger.

Med udgangspunkt i at fremme opbakningen fra alle parter, er der overordnet 4 interessentgrupper, som på hver deres måde skal informeres om platformens løsninger, formålet med tiltaget og perspektivet med ibrugtagningen.

 

Når I skal i gang med at implementere løsningerne, er det en del af Alldialogues service, at hjælpe kommunen med at identificere den rette kommunikationsplan, for de indkøbte løsninger.

Med udgangspunkt i at fremme opbakningen fra alle parter, er der overordnet 4 interessentgrupper, som på hver deres måde skal informeres om platformens løsninger, formålet med tiltaget og perspektivet med ibrugtagningen.

Borgere

Der er brug for, at borgerne bliver støttet i at forstå løsningen og hvad den kan gøre af forskel for dem. I forbindelse med materialeudarbejdelsen, er det vigtigt at have for øje, at al formidling er udarbejdet i et borgervendt sprog, der er renset fra fagudtryk og andre termer, som borgerne kan have svært ved at identificere sig med. Alldialogue tilbyder sparring i denne proces og har stor erfaring med at formidle ”i øjenhøjde” til borgere. Herudover stiller vi konkrete eksempler på borgerrettet information til rådighed, som kan inspirere jer i forbindelse med formidlingen til jeres borgere.

Medarbejdere

For at skabe et medejerskab og fremme ibrugtagningen, skal medarbejderne kunne se værdien i platformen, og hvordan den konkret kan lette deres hverdag. Her er det væsentligt at fokusere på, hvad der skal opnås med løsningen og beskrive forventninger og procedurer for brugen, samt hvad løsningen erstatter af tidligere tiltag og arbejdsgange. Herudover skal det være tydeligt for medarbejderne, hvor de kan søge sparring og praktisk hjælp under implementeringen. Ligeledes er det vigtigt, at involvere medarbejdere fra kommunens IT-afdeling tidligt i processen og sikre en grundig indførelse og orientering af disse. For at understøtte medarbejdernes ibrugtagning anbefaler Alldialogue, at kommunen anvender Formidlingsportalen, der kan samle alle kommunens redskaber og procedurer i forhold til løsningen i ét let tilgængeligt digitalt opslagsværk. Herved fremmes den fælles viden og et fælles sprog på tværs af alle involverede faggrupper.

Ledelse

Den vigtigste brik i forhold til implementeringen er, at chefer og ledere udviser ejerskab og formidler klart til deres medarbejdere, hvordan og hvornår løsningen skal anvendes. Kun på den måde tager medarbejderne løsningen i brug og derved kommer tiltaget til gavn for borgerne. Ledelsen skal derfor have et godt indblik i den strategiske beslutning omkring platformen, hvilken forskel løsningerne gør, hvilke målsætninger der er opsat, samt forventningerne til deres opfølgende rolle. Alldialogue har indsamlet en lang række erfaringer i forhold til, hvordan kommunen kan skabe den nødvendige forankring hos ledelsen og hvilke formidlingstiltag, der virker fremmende i denne sammenhæng.

Øvrige

Politikere har interesse i at se den politiske dagsorden blive realiseret. Derfor skal de involveres så tidligt som muligt og holdes informeret undervejs.

Berører løsningen andre aktører, fx eksterne professionelle eller borgerens netværk, skal der ligeledes tages højde for, at de orienteres på en hensigtsmæssig måde og opnår kendskab til den praktiske brug. Alldialogue har derfor indsamlet viden om, hvordan kommunen holder alle aktører informeret på forskellige niveauer og stiller disse redskaber til rådighed for kommunen under implementeringen.

Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021
Adresse
Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021